‏سنۀ ‏دوریە

بابامز ‏حسین چبی بر ‏ییل ‏أوڭجە بوگون ‏صباحلین ‏وفات ‏ایتدی . بزلر داها ‏حیاتدەیز . او گونلردە ئولومی داها بر ‏یاقین حس ایدییوردق . ‏صوڭرە اوندن ‏ینە اوزاقلاشدق . ئولوم ‏دوشونجەسی بزە ‏سویملی گلمییور . ئولوملە باریشیق دگلز . آما آز دە اولسە باریشیق اولمامز گركییور . بلكە دە ‏ایی ‏و ‏طوغری ‏یاشامق بزی اونڭلە باریشدیراجق . هم سودكلریمزڭ هم دە بر گون ‏گلەجك اولان ‏كندی ئولوممز ‏ایچون ، هرگون اولابیلدیگنجە ‏ایی ‏و ‏طوغری قالمق ‏طیشندە یاپابیلەجگمز بر ‏شئ ‏یوق .