Y ı l b a ş ı

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ

31’nci İçtima

26.12.1341 Cumartesi

Rumî takvimin ilgası ile beynelmilel takvimin resmî devlet takvimi ittihazı hakkında 1/749 numaralı kanun lâyihası ve encümen-i mahsus mazbatası.

REİS — Efendim, kanun lâyihasının heyet-i umumiyesi hakkında söz isteyen var mı?

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, 1300 seneden beri istimal edilen muamelât-ı diniyemiz için kemakân devam edecek olan hicrî tarihini devlet muamelâtından kaldırırken bu tarihin mebdeinin kudsiyetine hürmeten söz -müsaadenizle- söylemek istiyorum. Tarih-i hicrî ne idi ve bunu ne esasa mebni değiştiriyoruz?

HASAN BEY (Trabzon) — Tarih-i hicrî ile işimiz yok.

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, öteden beri memleketimizde Hicret-i Nebeviyye, tarihe mebde olmak üzere kullanılıyordu.

SAMİH RİFAT BEY (Biga) — Ne zamandan beri? Tayin buyurunuz, anlayalım.

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Öteden beri ne demektir? Söyleyiniz.

Yazının devamını oku »