düşünce

Akla gelenler…

Merih ile Muhabere Teşebbüsleri Yeniden Canlandı

6 Ocak 1933, Cumhuriyet

İngiliz âlimleri yeni tecrübelere hazırlanıyorlar

İnsanlarda ötedenberi ölmek bilmiyen bir arzu varsa o da kendi dünyalarından ayrı bir alemle işaretleşebilmek, konuşabilmek arzusudur. Bu cümleden olarak son zamanda İngiltere’de Merih yıldızı ile muhabere etmek meselesi yeniden canlanmıştır. Fizik ve ilmi nücum mütehassısı bir çok İngiliz âlimleri bu mes’eleye ehemmiyet vermişler ve iki grupa ayrılarak yakın bir istikbalde iki tecrübe yapmağa hazırlanmışlardır.

Birinci âlim takımı Merih’e, şimdiye kadar bir misli vücude getirilmemiş, harikulâde kuvvetli bir ziya vasıtasile haber göndermek niyetindedir. Bunun için İngiltere’nin Birmingham’daki meşhur bir adese imalâthanesine, büyük deniz fenerleri sisteminde, fakat bunlardan çok daha kuvvetli üç projektör ısmarlanmıştır. Projektörlerden intişar edecek olan ziya huzmeleri yakın bir mesafede birleşecek ve tek bir huzme halinde Merih yoluna uzanacaklardır. Bu ışık 15 milyar mumluk gibi görülmemiş bir kuvvete malik olacaktır. Bu kuvvetin Merih ile aramızdaki 50 milyon kilometrelik mesafeyi aşmağa kâfi geleceği hesap edilmiştir. Adeseler İsviçre’deki Jungfrau (Jungfrav) tepesine yerleştirilecektir.. Birmingham fabrikalarında imal edilmekte olan adeseler bitip te alâkadar grup tarafından icap eden müsaade alınınca derhal faaliyete başlanacaktır.

Bu işle meşgul âlimlerden İngiltere millî fizik müzesinden M. Harry Price, Matin gazetesinin Londra muhabirine şu beyanatta bulunmuştur:

«-Çok defa kuvvetli bir teleskopla Merih’i tetkik ettim. Burada bizimkinden çok kısa devam eden bir hayat vardır. Bizim ilkbahara tekabül eden devirde komşu yıldızda, yaz yaklaştıkça yavaş yavaş yeşillenen bir takım noktalar görünüvor. Bunlar kışın bütün bütün ortadan kayboluyorlar. Demek nebati hayat muhakkaktır. Şu halde suyun da mevcudiyeti lâzımdır: zira Merih dağlarının zirveleri kışın bembeyaz göründükleri halde bu beyazlık yazın kayboluyor. Bu da bize karların eridiğini gösterir. Bütün bunlar nazarı itibara alınırsa Merih’te suda yaşıyan mahlûkların mevcut olduğunu kabul etmek icap eder.

Merih, görünüşe nazaran kimyevî terekkübatı bizimkine çok benziyen bir hava tabakasile muhattır. Merih’te bizim gibi zekâya malik mahlûkların mevcudiyetini buradan iddia ediyoruz.

Göndereceğimiz ziyanın bu mahlûklara kadar gideceğini ve onların bize mukabil bir işaret vereceklerini ümit ediyorum.»

İşin asıl garip tarafı bu hareketin ihdasında bir takım spritelerin [l] (spirit) mühim bir rol oynamalarıdır. Bu adamlar Merih ile Occultisme [2] (okültism) vasıtasile münasebette bulunduklarını iddia etmektedirler.

İkinci grup iki fizik âliminden, bir mucitten ve bir elektrik mühendisinden mürekkeptir. Bunlar da İngiltere’nin tanınmış şahsiyetleridir; Merih ile bir medyum vasıtasile görüşmüşlerdir.

Bu grup Merih’e radyo telgrafı ile muhabereye girişmeği kararlaştırmıştır. Bunun için Kutbü Şimalî intihap edilmistir. Merih ile hali irtibatta bulunan medyum yıldız hakkında bir çok malûmat ortaya atmıştır. Bunlara bazı âlimler inanmamışlarsa da inananları da olmuştur.

Netice itibarile bu iki tecrübeden birincisi İngiltere fen âlemini çok alâkadar etmektedir. İkincisine gelince gerçi bu da tecrübedir ama fen noktai nazarından büyük bir ehemmiyet uyandırmamıştır.

___________________

[1] Spritizma yapan adam.

[2] Gaipten haber verme ilmi.

İki yıl oldu…

Bugün iki yıl oldu. Nur içinde yatsın.

Doğumdan öncenin hızlandırılmış hâli…

Savaş kaybedilince…

Kalp deyip geçmemek…

Gerçekten de dönüyoruz…

Seri devam ediyor…

Taş Tablet Üstünde On Emir (עשרת הדיברות)

 

st,small,507x507-pad,600x600,f8f8f8.u4

Akılcı bir tutum kazanmak istemeyen bir kimse üzerinde akılcı argümanların hiçbir akılcı bir etkisi yoktur.